แนวทางการเสนอยาเข้าใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
แนวทางการเสนอยาเข้าใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

-
จำนวนคนเข้าดู
 1948 ลงวันที่  19 กรกฎาคม 2553
ประจำเดือน :: กรกฎาคม

1. ส่งแบบเสนอข้อมูลยา (Drug Monograph) ตามตัวอย่างลิ้งค์นี้ (Drug monograph Example : www.lmwcc.com/downloads/Drug%20monograph%20Example.pdf) ส่งข้อมูลดังกล่าวกับมายังศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนทาง
email :
rxlmwcc@gmail.com โดยตั้งหัวข้อว่า Drug monograph : ชื่อยา, บริษัท
2. ทำสรุปแนวทางการรักษาภาวะโรคตามข้อบ่งใช้ยา แบบสั้น ๆ และตอบคำถาม ดังต่อไปนี้
     2.1 มียาในบัญชียาหลักที่สามารถใช้ รักษาอาการ หรือโรคดังกล่าว ได้หรือไม่
     2.2 ในกรณีที่ยาของท่านเป็นบัญชียาหลักอยู่แล้วระบุข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองได้เลย ยาของท่าน มีเหตุผลใดบ้าง ที่ควรใช้ยาของท่าน
     2.3 เอกสารอ้างอิง
     2.4 ดูแบบฟอร์ม ประกอบ (แบบฟอร์มแนวทางการใช้ยา ประกอบการพิจารณาร่วมกับ Drug Monograph :
www.lmwcc.com/downloads/แนวทางการใช้ยา%20ประกอบการพิจารณาร่วมกับ%20Drug%20Monograph.doc)
3. หากท่านมีรายละเอียด หรือการจัดทำแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักยาของท่านให้กับโรงพยาบาลใดอยู่ก่อนแล้ว เช่น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ โปรดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายัง email :
rxlmwcc@gmail.com ด้วย โดยตั้งหัวเรื่องว่า "แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่ายยา  (ชื่อยาท่าน, ชื่อบริษัท)"

 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน