การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ตามมาตรา ๑๘(๑๓) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เขตพื้นที่ สปสช.เขต๑ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ตามมาตรา ๑๘(๑๓) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เขตพื้นที่ สปสช.เขต๑ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ตามมาตรา ๑๘(๑๓) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ประเด็นข้อเสนอใช้ในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงนำไปพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสีย นั้น
จำนวนคนเข้าดู
 213 ลงวันที่  2 ธันวาคม 2562
ประจำเดือน :: ธันวาคม
ในการนี้จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวให้ท่านทราบ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ URL : https://bit.ly/2KgAp3R หรือ URL : https://drive.google.com/open?id=1TmMzQH4A4uHtIVxuYzTv-papUbPS56xrLPDJubd6pM0 ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต๑ เชียงใหม่ จะได้รวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันแห่งชาติ ต่อไป
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน