ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จะได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จะได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี ๒๕๖๒

ข้อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีภูมิลำเนา(ทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดในปี ๒๕๖๒
จำนวนคนเข้าดู
 60 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2562
ประจำเดือน :: มิถุนายน
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ๑.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ๔ เดือน ขึ้นไป ๒.เด็กอายุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี ๓.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดสมองตีบ หรือแตก) ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้ยาเคมีบำบัด และเบาหวาน ๔.โรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ ๕.บุคคลที่มีอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ๖.ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ๗.โรคอ้วน (น้ำหนัก > ๑๐๐ กิโลกรัม) ขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (รายละเอียดดังข้อ ๑-๗) เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ฟรี ในวันศุกร์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโรงจอดรถภายในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๕๒๕-๗๗๖ ต่อ ๓๑๓ ,๓๒๕ และ ๓๑๘ หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงด้วย ๑.บัตรประชาชน ๒.สมุดบันทึกการรักษา โรคประจำตัว หรือยารักษาโรคประจำตัว (กรณนีที่เป็นโรคเรื้อรัง) ๓.สมุดฝากครรภ์ (กรณีตั้งครรภ์) ๔.สำเนาสูติบัตร/และสมุดวัคซ๊น (เด็กอายุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี)
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน