ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2562
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมิืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2562
โดยผลการสำรวจดังต่อไปนี้

ผลการสำรวจครั้งที่ 1

จำนวนคนเข้าดู
 70 ลงวันที่  3 พฤษภาคม 2562
ประจำเดือน :: พฤษภาคม

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมิืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2562
โดยผลการสำรวจดังต่อไปนี้

ผลการสำรวจครั้งที่ 1

 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน