ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2561
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2561


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมิืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ปีงบประมาณ 2561
โดยผลการสำรวจดังต่อไปนี้

ผลการสำรวจครั้งที่ 1

ผลการสำรวจครั้งที่ 2
จำนวนคนเข้าดู
 64 ลงวันที่  3 พฤษภาคม 2562
ประจำเดือน :: พฤษภาคม

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมิืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ปีงบประมาณ 2561
โดยผลการสำรวจดังต่อไปนี้

ผลการสำรวจครั้งที่ 1

ผลการสำรวจครั้งที่ 2
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน