เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย
เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ สมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี
จำนวนคนเข้าดู
 868 ลงวันที่  17 ตุลาคม 2556
ประจำเดือน :: ตุลาคม
เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ สมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษได้ทรงกำชับว่า”ต้องมีแพทย์ไปช่วยทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นธุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องมีแพทย์ไปช่วยด่วน” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มีทันตแพทย์ไปปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ ในหน่วยแพทย์สมเด็จอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2529 ได้ริเริ่มจัดโครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข ในวันที่ 21 ตุลาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ต่อมา พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติขออนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น”วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”มูลนิธิพอ.สว. จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยงข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จย่า “พระมารดาแห่งทันตแพทย์ไทย”เป็นประจำทุกปี ดังนั้นศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ จะได้มีการจัดการให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ.ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน หลังโรงเรียนจักรคำคณาทร ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-511766 ต่อ 315
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน