โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้ัเชิญวิทยากรจากมูลนิธิสวนพุทธรรม จ.ลำพูน คุณอดิศักดิ์ จันทะราชา มาให้ความรู้เรื่องปัญหาอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในจ.ลำพูน และแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน และได้เชิญวิทยากรจากมูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ คุณนฤพล วัฒนภาพ มาให้ความรู้เรื่องห่วงโซ่ความปลอดภัยด้านอาหาร From Farm to Table และการใช้ชุดทดสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผัก และได้เชิญวิทยากรจากเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ลำพูน ตลาดนัดพูนพูน มาให้ความรู้เรื่องแนวคิดเกษตรอินทรีย์ สำหรับเกษตกรรุ่นใหม่ ตลาดรักพูนพูน และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการผักติดดาว ปีงบปประมาณ 2560 โดยคณะวิทยากรจากเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
  197 ลงวันที่   28 กรกฎาคม 2561
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน