โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณ สุข เทศบาลเมืองลำพูน และได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณ เกษศิรินทร์ วงค์วัฒนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.เหมืองจี้ ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งในการนี้ คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าวอีกด้วย
จำนวนคนเข้าดู
  284 ลงวันที่   16 สิงหาคม 2560
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน