ขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้า เป็นเวลาความสุขของครอบครัว”
ขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้า เป็นเวลาความสุขของครอบครัว”

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญ ที่ทำให้เสียชีวิตด้วยโรคและการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 3 ล้านคนต่อปี
จำนวนคนเข้าดู
 130 ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2562
ประจำเดือน :: กรกฎาคม
ส่วนประเทศไทย พบว่า ในครัวเรือนที่มีสมาชิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับสุราร้อยละ 6-8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด การลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานอกจากสุขภาพดีแล้ว ยังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้า เป็นเวลาความสุขของครอบครัวได้อีกด้วย ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน