ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จะให้บริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ให้กับประชาชนที่มีอายุ ๕๐-๗๐ ปี ที่มีสิทธิบัตรทองในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จะให้บริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ให้กับประชาชนที่มีอายุ ๕๐-๗๐ ปี ที่มีสิทธิบัตรทองในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุ ๕๐-๗๐ ปีขึ้นไป ที่มีรักษาพยาบาลคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (บัตรทองในเขตเทศบาลเมืองลำพูน) ที่สนใจเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โดยสามารถติดต่อขอรับบริการหรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๕๒๕-๗๗๖ ต่อ ๓๑๓,๓๒๕ และ ๓๑๘ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ อสม.ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ๑๗ ชุมชน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จำนวนคนเข้าดู
 46 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2562
ประจำเดือน :: มิถุนายน
ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงด้วย ๑.บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (บัตรทองในเขตเทศบาลเมืองลำพูน)
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน