ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลและเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะการเกิดภาวะจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน (DiabeticRetinopathy , DR) และได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 16 และ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
 197 ลงวันที่  16 ตุลาคม 2561
ประจำเดือน :: ตุลาคม
กิจกรรมที่จัดบริการได้แก่ 1. ตรวจวัดความดันโลหิต วัดรอบเอว คำนวณดัชนีมวลกาย 2. บริการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3. ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอตาโดย จักษุแพทย์โรงพยาบาลลำพูน 4. ตรวจเท้าเพื่อคัดกรองปัญหาภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยดูแลและป้องกันปัญหาได้อย่างถูกต้อง 5. ตรวจคัดกรองโรคฟันให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การเตรียมตัวผู้ป่วยเบาหวานก่อนตรวจตาและตรวจเท้า 1. ผู้ป่วยที่อายุมาก ควรมีญาติมาคอยดูแลด้วย เนื่องจากการตรวจตาต้องได้รับการขยายม่านตาก่อนตรวจ อาจมีภาวะตาพร่ามัวหลังตรวจชั่วขณะอาจเตรียมแว่นตากันแสงแดดมาด้วย 2. เตรียมเท้าโดยล้างเท้าให้สะอาดก่อนมาตรวจเท้า ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 053-525776 ในเวลาราชการ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน