คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

จำนวนคนเข้าดู
 390 ลงวันที่  6 มิถุนายน 2561
ประจำเดือน :: มิถุนายน
คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน


1. การขอสาเนาประวัติการตรวจรักษาพยาบาล
2. การขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ
3. การชาระค่าบริการทางการแพทย์
4. การบริการทันตกรรม
5. การแพทย์ฉุกเฉิน
6. การเยี่ยมบ้านตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว
7. การสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลาพูน
8. การสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
9. การออกเอกสารรับรองความพิการ
10. งานควบคุมป้องกันโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน
11. คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
12. การรับบริการจ่ายยาและการให้คำปรึกษาด้านยา
13. ตรวจรักษาพยาบาล
14. ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
15. ลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน