ขอเชิญชวน ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
ขอเชิญชวน ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวน ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนพิการด้วยกัน โดยมีกำหนดการประชุม ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕6 ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการผู้สูงอายุ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีกิจกรรมดังนี้
จำนวนคนเข้าดู
 839 ลงวันที่  17 ตุลาคม 2556
ประจำเดือน :: ตุลาคม
เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวน ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนพิการด้วยกัน โดยมีกำหนดการประชุม ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕6 ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการผู้สูงอายุ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑. บริการตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ๒. บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ วิธีออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพผู้พิการ ๓. บริการให้คำปรึกษาสวัสดิการผู้พิการด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังรับสมัครผู้พิการกรณีที่ผู้พิการยังไม่ได้สมัครเข้าชมรม โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้ • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือสำเนาสมุดประจำตัวผู้พิการ • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • สำเนาทะเบียนบ้าน • รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๕๑๑๗๖๖ ต่อ ๓๑๘
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน