กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563เพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลและเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะการเกิดภาวะจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน(DiabeticRetinopathy , DR) กิจกรรมที่จัดบริการได้แก่ 1. ตรวจวัดความดันโลหิต วัดรอบเอว คำนวณดัชนีมวลกาย 2. บริการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3. ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอตาโดย จักษุแพทย์โรงพยาบาลลำพูน 4. ตรวจเท้าเพื่อคัดกรองปัญหาภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยดูแลและป้องกันปัญหาได้อย่างถูกต้อง 5. ตรวจคัดกรองโรคฟันให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จำนวนคนเข้าดู
  1 ลงวันที่   15 มกราคม 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน