ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม อาคารคุณธรรม ๓๖ ของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ในการประชุมครั้งนี้ มีการเลือกตั้งประธาน อสม.ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งหมด ๑๗ ชุมชน และได้รับเกียรติจากคุณประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ ท่าน และ มอบรางวัลตามโครงการ การประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๓ รางวัล ๑. ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ ชุมชนมหาวัน ๒. ระดับดีเด่น ได้แก่ ชุมชนจามเทวี ๓. ระดับดี ได้แก่ ชุมชนไก่แก้ว
จำนวนคนเข้าดู
  74 ลงวันที่   30 กันยายน 2562
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน