ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒

ได้รับเกียรติจากคุณประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ มีการนำเสนอสุดยอดผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ๑๗ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการในชุมชนได้รับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลคนพิการในชุมชน โดยมีวิทยากรผู้วิพากษ์ ทั้งหมด ๓ ท่าน ๑คุณศรีสมร การ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน รพ.ลำพูน ๒คุณศรีไพร โปทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ๓คุณพัฒนา อินทชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สุดยอดผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน มี 3 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนบ้านหลวย ชุมชนหนองเส้ง และชุมชนสวนดอก
จำนวนคนเข้าดู
  43 ลงวันที่   1 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี ๒๕๖๒
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน