โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี โดยมีกิจกรรมตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจคัดกรองเด็๋กทีีมีปัญหาด้านการเรียน ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และฉีดวัคซีนนักเรียน เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาความผิดปกติในเด็กนักเรียน
จำนวนคนเข้าดู
  169 ลงวันที่   20 สิงหาคม 2561
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน