โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพืชผัก ที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อพืชผักที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูนได้อย่างปลอดภัย โครงการผักติดดาวมี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผัก โดยสอนการใช้ชุดสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพืชผักให้กับเครือข่าย และกิจกรรมที่ 2 เก็บตัวอย่างพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อหาสารเคมีตกค้าง และประกาศผลโดยการติดดาวให้กับพืชผักที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งวันนี้จะจัดเป็นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อหาสารเคมีตกค้าง จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ คะน้า แครอท ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักบุ้ง พริก มะเขือ มะเขือเทศ และโหระพา
จำนวนคนเข้าดู
  158 ลงวันที่   16 สิงหาคม 2561
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน