จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561

14 สิงหาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561 โดยมีคุณนงลักษณ์ สุทธิแสน เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีทีมครอบครัวผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และญาติผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผลจากการถอดบทเรียนครั้งนี้จะนำมาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้อย่างเหมาะสม
จำนวนคนเข้าดู
  143 ลงวันที่   14 สิงหาคม 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
จัดการประชุมถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2561
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน