โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพุน ได้จัดทำโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง 1.การปฐมพยาบาล และการใช้ยาเบื้องต้น โดยคุณณัฏฐณิชา โสภณจิตร พยาบาลวิชาชีพ 2.การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน โดยคุณพงษ์นรินทร์ จินดา เภสัชกร 3.การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยคุณพงษ์นรินทร์ จินดา เภสัชกร 4.ฝึกปฏิบัติการตรวจสุขภาพด้วยท่าตรวจ 10 ท่า
จำนวนคนเข้าดู
  43 ลงวันที่   8 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
ตรวจสอบอีเมล์
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน