โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพืชผัก ที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อพืชผักที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูนได้อย่างปลอดภัย
จำนวนคนเข้าดู
  156 ลงวันที่   18 กรกฎาคม 2561
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
โครงการผักติดดาว เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน