ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการ To be number one้ โดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ได้เข้าร่วมประเมินผลดำเนินงานชมรม To be number one้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง และโรงเรียนเทศบาลจามเทวี
จำนวนคนเข้าดู
  213 ลงวันที่   18 มิถุนายน 2561
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To be number one
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน