ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลจาก รพสต. 5ดาว

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สำนักงานศาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยรับรางวัล ผ่าการประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพสต.ติดดาว ระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดลำพูน ประจำปรังบประมาณ 2560
จำนวนคนเข้าดู
  378 ลงวันที่   19 กันยายน 2560
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลจาก รพสต. 5ดาว
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน