โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำโครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพืชผัก ที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อพืชผักที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูนได้อย่างปลอดภัย โดยมีท่านปลัดฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวการจัดทำโครงการ และท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
จำนวนคนเข้าดู
  369 ลงวันที่   17 มีนาคม 2559
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสด
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน