พิธีปืดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน

พิธีปืดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน หลังจากได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และวันนี้ก็จบกระบวนการอบรมซึ่งในวันนี้มีการแจกใบประกาศให้แก่นักเรียนผู้ที่ผ่านการอบรม
จำนวนคนเข้าดู
  383 ลงวันที่   28 สิงหาคม 2558
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน