โครงการ อสม.ร่วมมือร่วมใจรณรงค์โรคไช้เลือดออก ประจำปี 2558

เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม .เทศบาลเมืองลำพูนออกร่่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2558
จำนวนคนเข้าดู
  402 ลงวันที่   22 พฤษภาคม 2558
โครงการ อสม.ร่วมมือร่วมใจรณรงค์โรคไช้เลือดออก ประจำปี 2558
โครงการ อสม.ร่วมมือร่วมใจรณรงค์โรคไช้เลือดออก ประจำปี 2558