เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างหลักประกันสุขภาพ แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยระบบบริการสุขภาพแบบพอเพียง และมีมาตรฐาน "พันธกิจ

1. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
2. ให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีความสอดคล้องต่อเนื่อง ระหว่างสถานบริการสุขภาพและบ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพให้ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางกายและใจ
4. ป้องกันโรคและควบคุมโรคเพื่อลดการเจ็บป่วยของประชาชนให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
6. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดให้บริการอย่างครบวงจร เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยระบบบริการสุขภาพแบบพอเพียง ”

ด้านการรักษาพยาบาล ทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัดและเจ้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8 นาฬิกา ถึง 18 นาฬิกา และในวันเสาร์เวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา และจัดรถพยาบาลฉุกเฉินบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง


ปัจจุบันเปิดให้การรักษาพยาบาลเป็น 2 แนวทางการรักษา ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกเหนือจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคกระดูกและข้อทำการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง คลินิกเด็กดีให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก ตรวจรักษาโรคเด็กโดยแพทย์เฉพาะทาง บริการฝากครรภ์ คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและคลินิกทันตกรรมซึ่งให้การรักษาโดยทันตแพทย์


ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ป่วยทุกสิทธิบัตรสามารถรับบริการได้ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สามารถเข้าถึงการรับบริการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาลใดๆ ให้บริการนวดตัว นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร รักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและมีการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด เช่น การนั่งกระโจม การทับหม้อเกลือ

จำนวนคนเข้าดู
 5414 ลงวันที่  15 ธันวาคม 2552  

 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน